9. sınıf Coğrafya Ölçme ve değerlendirme sorularının tümü Lise 1

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  (sayfa9)

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadeyle tamamlayınız.

1…………………………………………………ve………………………………………….
doğayı oluşturan dört temel ortamı meydana getirir.
2.Yer altı zenginlikleri dört temel ortamdan biri olan …………………………………yer alır.
3.İnsanın karalar üzerindeki yaşayış ve dağılışını etkileyen en önemli faktörlerden biri de…...dir•
4………………………,………………….,……………………..gibi şeyler atmosferde oluşur
5.Yeryüzü şekilleri inceleyen bilim dalı……………………………………..dır
6.Coğrafyanın dallarından biri olan …………………………………….su küreyi inceler.
7.Coğrafyanın dallarından biri olan biyocoğrafya……………………… küresini inceler.
8.Klimatoloji ……………………bilimi demektir.
9.Coğrafyanın dallarından biri olan ……………………meteoroloji verilerinden faydalanır.
10.Biyocoğrafya …………..ve…………biliminden yararlanan coğrafyanın bir dalıdır.
11.Jeoloji ve jeofizik bilimleri coğrafyanın dallarından biri olan……………yardımcı olur.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1.Canlıların oluşturduğu ortama ne ad verilir?
2.denizlerde hangi doğal olaylar meydana gelir?

Aşağıdaki doğru seçeneğini işaretleyiniz?

1.Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur değildir?

A) Kayaçlar

B)Çam ağacı

C)Konut

D)Yağmur

E)Akarsu

2.Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurdur?

A)Çam

B)Çimento

C)Kum

D)Eldiven

E)Kağıt

3.Aşağıdaki  doğal unsurlardan hangisi insan yaşamında daha az etki eder ?

A)Akarsu

B)Sıcaklık

C)Yağış

D)Rüzgar

E)Doğal bitki örtüsü

 

    ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (sayfa 34-35)


 Yukarıdaki haritayı inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.
     
1.İstanbul ve Zonguldak kentleri arasında kuş uçuşu uzaklık kaç km’dir?

2.Çorum’da yerel saat 16:15 iken İzmit’te kaç olur?

3.Güneş hangi boylamada tepe noktasına en erken ulaşır?

4.Aşağıda verilen koordinatlar üzerinde yer alan yerleşim birimlerini bulunuz.

Paralel  Meridyen  Paralel   Meridyen 
41 Kuzey  29 Doğu  42 Kuzey  35 Doğu
40 Kuzey   33 Doğu  41 Kuzey  32 Doğu
40 Kuzey  31 Doğu   41 Kuzey  30 Doğu

5.Yalova,Tekirdağ,Bolu,Bartın,Samsun yerleşim birimlerinin coğrafi koordinatlarını haritadan faydalanarak defterinize yazınız.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.Bir ülkenin renklendirme yöntemiyle çizilen haritasına bakıldığında, haritada kahverengi ve tonlarının olmadığı görülmüştür. Bu ülkenin yüzey şekilleri ile ilgili neler söylersiniz?

2.Tarama yöntemiyle ile çizilmiş olan bir haritada kısa,kalın ve sık çizgilerinde çok yer tutması harita ile ilgili nasıl bir bilgi verilir?

3.Ekvator ve çevresi hangi projeksiyon yöntemi ile çizilirse yer şekilleri daha az hata ile düzlem  üzerine aktarılır?

4.34 doğu meridyeninde yerel saat 12;10 iken 25 batı meridyeninde kaç olur?

5.İzohips yöntemiyle çizilen haritalardan faydalanarak hangi işlemler yapılabilir?

6.Yandaki izohips haritasında bir yerleşim birimi kurmanız istense nereleri seçerdiniz?

7.Yandaki izohips haritasında hangi yer şekilleri görülmektedir?

8.Haritada yer alan en yüksek nokta kaç metredir?

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları yanına “D” yanlış olanların yanına “Y” harfi yazınız.

1.Ölçek değiştikçe haritadaki ayrıntıyı gösterme imkanı değişir.       (   )
2.Ölçeğin paydası büyüdükçe haritadaki ayrıntı oranı artar.                   (   )
3.Haritanın ölçeği ile gösterdiği ayrıntı arasında doğru bir orantı vardır.                (   )
4.Büyük kara parçasını göstermek için küçük ölçekli haritalar kullanılır.               (   )
5.Birer derecelik açılarla çizildiği kabul edilen ardışık iki meridyen arasındaki
zaman farkı 4dakikadır.     
6.Öğle vakti dünya’nın her yerinde aynı anda yaşanır     (   )
7.Türkiye ikinci ve üçüncü saat diliminde yer alır.      (   )
8.Bütün  meridyenlerin uzunluğu birbirine eşittir.      (   )

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1.Tarama yöntemi ile çizilen bir haritada taramanın sıklaştığı yerler …………………………..
2.Harita çiziminde yeryüzü şeklini göstermek için kullanılan en yaygın yöntemler …………....................ve……………………………..’dir
3.Dünya haritaları yapılırken kara ve denizlerin şekil ve boyutların bozulma olmasının sebebi………………………………………………..
4. 45 batı meridyeni ile………..doğu meridyeni ile arasındaki zaman farkı 240dakikadır.
5.Ölçek büyüdükçe haritadaki………. artar.
6.Deniz seviyesindeki eş yükselti eğrisi ………… metreyi gösterir.
7.Eş yükselti eğrileri arasındaki mesafenin azaldığı yerlerde ………… artar.
8.İzohips haritalarda dağ ve tepe zirveleri……………..ile gösterilir.
9.En içteki eş yükselti eğrisi en ………………… noktayı gösterir.
10.Yeryüzü şekilleri gerçeğe en yakın olarak gösterilen yöntem………………….

 

 

 

 

Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1.Yandaki haritada seçeneklerdeki yeryüzü şekillerinden hangisi yoktur?
A)Tepe B)Vadi  C)Yamaç D)Delta E)Çukur
2.Yandaki haritada verilen yöre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Akarsular menderes oluşturarak akar.
B)A ve C noktalarının yükselti eşittir.
C)Akarsu vadilerinin eğimi azdır.
D)Yükselti kuzeyden güneye doğru artar.
E)Akarsuların denize döküldüğü yerlerde delta oluşur.
3.Yanda 100m’de bir geçen eş yükselti eğri ile yapılan bir topografya haritası verilmiş.
Buna göre haritada A-B noktalarda yükselti sırayla aşağıdakilerden hangisi olabilir.
A)550-700 B)650-850  C)850-350 D)650-700 E)650-350
4.Aşağıdaki haritada eş yükselti eğrileri 250m aralıkla çizilmiştir. Buna göre harita ile ilgili aşağıda ifadelerden hangisi doğrudur?
A)B noktasını yükselti 500m’ dir
B)A noktası bulunduğu yerde eğim B’ye göre daha fazladır.
C)A ve B noktaları arasında 1000 m yükselti farkı vardır.
D)A-B noktaları arasında uzaklık 20 km’dir
E)Haritada en yüksek izohips 2000 m’yi göster.

 

 

 

 

 

 


ETKİNLİK

İfadeler
 Artar Azalır Değişir Değişmez
Güneş ışınların geliş açısı    
Sıcaklık     
Buharlaşma miktarı    
Denizlerin tuzluluk oranı    
Yer çekimi    
Kalıcı kar sınırı    
Meridyenler arası mesafe    
Paralel arası mesafe    
Gece ile gündüz arasındaki zaman farkı

 

 

 

 

 


ETKİNLİK
İFADELER  GÜNLÜK HAREKET  YILLIK HAREKET VE EKSEN EĞİKLİĞİ YÖRÜNGENİN ELİPS OLMASI
Dünya’nın Güneş’olan uzaklığı yıl içinde değişir. 
  
Meridyenler arası yerel saat farkı oluşur.   
Dunya’nın Güneş çevresindeki hızı sabit değildir.   
Mevsimlik sıcaklık farkları meydana gelir.   
KYK’da yaz mevsimin GYK’da kış mevsimi daha uzun sürer.   
Muson rüzgar meydana gelir .   
Eylül ekinoksu iki günlük gecikmeyle gerçekleşir.   
Gece gündüz uzunlukları değişir.   
Şubat ayı 28 gün sürer.   
Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme acıları yıl boyunca değişir.   
Güneş’in ufuk üzerinde doğduğu yer ve saat ile Güneş’in ufukta battığı yer ve saat değişir.   
Dönencelerin ve kutup dairelerinin sınırlarını belirleyerek matematik iklim kuşaklarının oluşumuna neden olur.   
Aydınlanma çemberi mevsimlerine göre yer değiştirir.   
Güneş ışınlarının geliş açısı gün içinde değişir.   
21 Aralıkta Güney Yarım Küre’nin,21 Haziran’da ise,Kuzey Yarım Küre’nin Güneş’e daha dönük olmasına neden olur.   
Fiziksel çözülme meydana gelir.   
Gece ile gündüz süreleri arasındaki farkın,Ekvator ‘dan kutuplara gidildikçe artmasına neden olur.   
Meltem rüzgarları oluşur.   
Mevsimlerin oluşmasına ve değişmesine neden olur.   
Sürekli rüzgarın ve okyanus akıntılarının yönlerinde sapma meydana gelir.   
Güneş ışınları yıl boyunca dönencelere bir kez ,dönenceler arasına iki kez dik düşer.

OLAYLAR 21Mart 21Haziran 23Eylül 21Aralık
Güneş ışınları yengeç dönencesi’ne 90°lik açı ile düşer.    
Güneş ışınları öğle vakti ekvator’a 90°lik açı ile düşer.    
Kuzey yarım küre (KYK)’de yaz mevsiminin başlangıcıdır.    
Bu tarih itibaren KYK’de geceler gündüzlerin uzun olmaya başlar.    
KYK’de en uzun gündüz en kısa gece yaşanır.    
KYK’de sonbahar Güney Yarım Küre (GYK)’de ilkbahar mevsiminin başlangıcıdır.    
Ekvator’da gece gündüz süresi eşittir ancak Ekvator’dan kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar gece süresi kısalır.    
Aydınlanma çemberi kutup noktasından teğet geçer.    
Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Fakat 23 Eylül tarihine kadar gündüzler gecelerden uzundur.    
Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz süresi birbirine eşittir.    
Aydınlanma çemberi kutup Daireleri’nden teğet geçer.    
Yengeç dönencesi’nin kuzeyde cisimlerin en kısa gölgesi olur.    
Bu tarih kuzey kutup noktası’nda 6 aylık gecenin Güney Kutup Noktası’nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.     
KYK’de kış mevsimi başlangıcıdır    
Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de geceler gündüzlerin uzun olmaya başlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.Kuzey Kutup Noktası çevresi yaklaşık olarak (21Mart-23 Eylül)6ay Güneş görür. Ancak burası yinede buzlarla kaplıdır. Neden?
2. Dünya üzerinde güneş ışınları nerede dik açıya gelir? Neden?
3.Bir yıl on iki aydan oluşur. Ayların süresi 30 ile31 gündür . Ancak bunların şubat 28 günden itibarettir. Neden temmuz veya ağustos ayları 31 günden sürerken şubat ayı 28 gün sürer?

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
1.Sıcaklık kuşaklarının ortaya çıkmasında kara ve denizlerin dağılışı etkilidir.
Çünkü …………………………...............................................................................
2.Sıcaklık kuşakların ortaya çıkmasında okyanus akıntıları etkilidir.
Çünkü ………………………………………………………………………………..
3.Sıcaklık kuşakların ortaya çıkmasında dünya’nın şekli etkilidir.
Çünkü……………………………………………………………………………………

Aşağıda ifadelerden doğru olanın yanına “D”, yanlış olanın yanına “Y” harfi yazınız.

 1. Kuzey Yarım Küre’de ılıman daha geniş yer kaplar.    (   )
 2. Ekvator ile dönenceler arasındaki alana ortak kuşak denir.   (   )
 3.23 Eylülde Güneş ışınları oğlak dönencesine dik gelir.   (   )
 4.Kuzey Yarım Küre’deki bir cisim öğle vakti ne kısa bölge boyu 21
Haziranda oluşur.         (   )
5.Avustralya’da en uzun gündüzün yaşadığı tarih 21 Aralıktır.   (   )

Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiz.

1.Aşağıdakilerden hangisi 21 Haziranda gölge boyunun en kısa olduğu yerdir? 
A)Ekvator  B)Oğlak dönencesi   C)Kuzey Kutup Noktası
          D)Yengeç dönencesi  E)Güney Kutup Dairesi
2.Aşağıdakilerden hangisi güneş ışınların geliş açısını etkilemez?
A)Enlem faktörü   B)Dünya’nın günlük hareketi   C)Yer şekilleri
D)Denizlerin dağılışı    E)Dünya’nın yıllık hareketi
     
3.Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar başlangıcı aşağıdaki tarihlerden hangisidir?
A)21 Mart       B)23 Eylül C)21 Aralık     D)21 Haziran       E)23 Nisan
4.21 Aralık günü aşağıdaki kentlerden hangisindeki gündüz süresi diğerlerinden daha uzundur
A)Moskova     B)Ankara      C)Paris   D)Londra     E) Sindney
5.Güneş ışınlarının bir merkeze geliş açısından yıl boyunca değişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yerküre’nin şekli
B)Dünya’nın günlük hareketi
C)Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı
D)Dünya’nın yörüngesinin elips şeklinde olması
E)Ekvator ile ekliplik arasında açı olması

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”,yanlış olanların yanına “Y” harfi yazınız.

1.Dünya’da en yüksek sıcaklıklar dönenceler civarında ölçülür.    (   )
2.Kuzey Yarım Küre’de en sıcak günlerin başlangıç tarihi 21 Eylüldür.   (   )
3.Güneş ışınlarını yerkürede en dik açıyla alan yerler Ekvator bölgesidir.   (   )
4.Güney Yarım Küre’de güneye bakan yamaçlar daha sıcaktır.    (   )
5.Kuzey Yarım Küre’de rüzgarlar eserken saat ibresi yönünde sapma gösterirler.  (   )
6.Yükselti ve sıcaklık artıkça basınç da artar.      (   )
7.Dinamik basınç kuşaklarının oluşumunda, Dünya’nın çevresindeki hareketi etkiler. (   )
8.Ocak ayında en yüksek basınç alanları Güney Yarım Küre’de oluşur.   (   )
9.Rüzgar hızı anemometre ile ölçülür.       (   )
10.Aile rüzgarı 30 derecede enlemlerinden 60 derece enlemlerine doğru eser.  (   )
11.Batı rüzgarları gittikleri bölgede soğutucu etkide bulunurlar.    (   )
12.Yaz musonları Güneydoğu Asya’ya bol miktarda yağış getirirler.   (   )
13.Fön rüzgarları bir hava kütlesinin dağ yamacını aşıp diğer yamaçta alçalmasıyla oluşur.(   )

 

 

Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz

1.Aşağıdaki iklim tiplerinden iklimde yaz mevsimi yağışlı geçer?
A)Muson iklimi-Savan iklimi
B)Karasal iklim-Kutup iklimi
C)Tundra iklimi-Akdeniz iklimi
D)Akdeniz iklimi-Ekvatoral iklim
E)Okyanusal iklimi-Karasal iklimi
2.Aşağıdakilerden hangisi Ekvatoral iklimin özelliklerinden biridir?
A)Kar yağışının çok görülmesi
B)Yıllık yağış miktarının az olması
C)Yıllık sıcaklık farkının az olması
D)Günlük sıcaklık farklarını fazla olması
E)Yağışların belli mevsimlerde toplanması
3.Aşağıda verilen enlemlerden hangisinde sıcaklık ortamında daha yüksektir?
A)10º-15º  B)25º-30º C)45º-55º D)60º-65º E)75º-80º
4.Bir yerin sıcaklık değeri üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkisi yoktur?
A)Enleminin B)Yükseltinin  C)Nem miktarı D)Kayaç miktarı
   E)Rüzgar yönünün
5.Kuzey Yarım Küre’de karalar üzerinde  en sıcak ay aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mayıs        B)Haziran  C)Ocak  D)Temmuz        E)Ağustos
6.Aşağıdaki şehirlerinin hangisinin sıcaklık ortalaması daha yükselir?
A)Kabil B)Ankara  C)Viyana  D)Sofya  E)Kuala Lumpur
7.Aşağıdaki akıntılardan hangisi sıcaklığı artırır?
A)Gulf Stream  B)Peru  C)Labrator D)Kanarya  E)Batı Avustralya
8.Rüzgarlar geldikleri yönlere göre hava sıcaklığını düşürücü yada yükseltici etki yapar.
Buna göre yandaki şekilde ok yönünde estiği düşünülen rüzgarlar numara bölgelerin hava sıcaklığını nasıl etkiler?
1.Bölge  2.Bölge  3.Bölge
A)Düşürür  Yükseltir  Düşürür
B)Yükseltir  Düşürür  Yükseltir
C)Yükseltir  Yükseltir  Düşürür
D)Düşürür  Yükseltir  Yükseltir
E)Yükseltir  Düşürür  Düşürür
9.Yandaki eş basınç haritasında rüzgarlar numaralandırılmış oklar yönünde esmektedir.
Buna göre hangi ok yönünde esen rüzgarın şiddeti daha azdır
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5
10.Aşağıdakilerden hangisi bir yerde atmosfer basıncının değişmesine yol açan temel etkenlerden biridir?
A)Soğutma   B)Bakı  C)Yağış  D)Yükselti E)Enlem
11.Yeryüzünde atmosfer basıncı ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki yoktur?
A)Enlem  B)Boylam  C)Sıcaklık  D)Rüzgar E)Yükselti
12.Bir yerde yağışın başlaması aşağıdakilerden hangisinin işaretidir?
A)Rüzgar şiddetleneceği
B)Sıcaklığın günlük ortalamanın üstüne çıktığının
C)Hava basıncında ani yükselme olduğunun
D)Havadaki nemin doyma noktasına eriştiğinin
E)Bulut seviyesinin alçalacağının

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki ifadeleri uygun biçimde işaretleyiniz.

•Alfred weneger      a)Yerküre’nin en sıcak bölgesi
•Çekirdek      b)Kıtaların kayma teorisi
•Manto       c)Yer kabuklarındaki hareketler
•Pangea       ç)Yerküre’nin hamurumsu kıvamdaki katmanlar
•Tektonik hareketler      d)Tek kıta

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.Levha tektoniğini ispatlayan deliller nelerdir?
2.Jeolojik zamanlara göre tektonik hareketleri belirleyiniz.
3.Aşağıda yer alan şekilde soru işaretlerinin yerine gelebilecek olan sözcükleri yazınız.
4.Yandaki şekilde numaralarla gösterilen bölümlerin isimlerini yazınız.
5.Yukarıdaki fotoğrafta ok işareti ile gösterilmiş olan yerde hangi olay yaşanmıştır?
6.Bulunduğunuz yerde dağ grupları varsa hangi dağ sistemine girdiğini araştırınız.
7.Orojenez ve epirojes ile depremlerin oluşum süreçlerini karşılaştırınız.
8.Fiziksel çözülme nasıl meydana  gelir?
9)Kimyasal çözünmede etkili olan temel faktörler nelerdir?
10.Heyelanın oluşumunda hangi faktörler etkilidir?
11.Kıyıların şekillenmesinde dağların uzanışı nasıl etkili olur?
12.Akarsu birikim şekillerin oluşumunda hangi faktörler etkilidir?

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına “D”,yanlış olanın yanına “Y” harfini koyunuz.

1.Mantar kaya buzulların etkili olduğu bölgelerde oluşur.    (   )
2.Karstik şekillerin oluşumunda sadece yer altı suları etkilidir.   (   )
3.Kapalı havza akarsuların ,deniz veya okyanuslara ulaşmaz.   (   )
4.Set kayaçların buzullar tarafından aşındırılması ile hörküçkaya meydana gelir. (   )
5.Akarsuların debisi yıl boyuca değişmez.      (   )

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifade tamamlayınız.
1.Dağ oluşumu sırasında kıvrılma ile yüksekte kalan kısımlara …………………………………alçakta kalan kısımlara ……………………..denir.
2.Epirojenez sonucunda denizin karaya doğru ilerlemesine……………………………………….denir.
3.Volkan konilerinin tepe kısmındaki çukura …………………………denir.
4.Etki olan alanların en dar olan depremler…………………………..dır.
5.Heyelanların akarsu vadilerini tıkamasıyla ………………………….meydana gelir.
6.Akarsuyun yatağını derine aşındıracağı en son seviye …………………………seviyesidir.
7.Dağ içi ovası …………….azaldığı yerlerde meydana gelir.
8.Menderes oluşturan akarsuların …………………………………………………………… …………. Azalır.
9.Irmak adası …………………………… in azaldığı vadi yatakları meydana gelir.
10.Çağlayanlardan düşen suyun aşındırması ile ………………….meydana gelir.
11.Mağara tavanından damlayan suyun içindeki …………………… ın mağara tabanında birikmesi ile ……………..oluşur.
12.Dolinlerin birleşmesi ile ………………………..oluşur……………………………..ın birleşmesiyle …………………….oluşur.
13.Buzul erimesi sonucu oluşan akarsuların taşıdığı ……….lerin eğimi azaldığı yerlerde birikmesiyle …………………..meydana gelir.


Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1.Aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlerdendir?
A)Akarsular  B)Orojenez  C)Rüzgarlar  D)Buzullar  
   E)Dalgalar
2.Büyük kara parçalarının çanaklaşma alçalma ve yükselme hareketlerine epirojenez adı verilir.Yukarıdaki cümleye göre epirojenezin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir.
A)Denizlerin ilerlemesi  B)Birikme  C)Aşınma  D)Buzullaşma  E)Dalgalar
3.Çukurova alüvyal birikintilerin ağırlığıyla yılda birkaç mm alçalmaktadır.Buna göre Çukurova havza’sında meydana gelen olaylar aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir.
A)Orojenez   B)Epirojenez   C)Yer kabuğunun kırılması   D)Kırstik alanların çökmesi   E)Volkanizma
4.Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda iç kuvvetler etkili değildir.
A)Horst  B)Graben  C)Göçme depremlerin oluşumunda                D)Fay hatları oluşumunda      E)Tektonik depremlerin oluşumunda

5. 1.Torosların oluşumu
    2.Çukurova havzasının alçalması
    3.İskandanavya’nın yükselmesi
   4.Gediz Havzası’nın yükselmesin
  Yukarıdakilerden hangisi epirojenez olayına örnek olarak gösterilebilir?
A)1ve 3 B)2 ve 4 C)2 ve 3 D)1 ve 4 E)3 ve 4
6.Aktif volkanların çevresi tehlikeli olmasına rağmen insanlar neden bu alana yerleşmişlerdir?
A)Yüzey şekilleri düz olduğu için
B)Sıcak oldukları için
C)Verimli tarım tam alanları olduğu için
D)Önemli maden yatakları olduğu için
E)Bitki örtüsü gür olduğu için
7.Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi kayaçların çözünmesi ile meydana gelir?
A)Hörgüçkaya  B)Tafoni  C)Sarkıt  D)Dolin  Tombolo
8.Aşağıdakilerden hangisi akarsuların  meydana getirdiği birikim şekilleri arasında yer alır?
A)Vadi B)Moren C)Mağara  D)Barkan  E)Birikinti konisi
9.Medreseler oluşturan bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Uzunluğu artmıştır  B)Hızı azalmıştır. C)Taşıma gücü artmıştır. D)Aşındırma gücü azalmıştır. E)Denge profiline yaklaşmıştır.
10.Aşağıdaki kıyı tipleri hangisinin oluşumunda dağların denize göre uzanış yönü doğrudan etkilidir?
A)Skayer  B)Ria   C)Dalmaçya   D)Fiyort  E)Limanlı
12.Denge profiline yaklaşan bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Akışı hızı azdır.
B)Derine doğru aşınma yavaştır.
C)Eğimi azalmıştır.
D)Aşınma gücü fazladır.
E)Birikim şekilleri oluşturur.
13.Aşağıdakilerden hangisi dış kuvvetler arasında yer almaz?
A)Dalgalar
B)Akarsular
C)Orojenez
D)Rüzgarlar
E)Yer altı suları
14.Aşağıdakilerden hangisi kurak bölgelerde görülen yer şekillerinden değildir?
A)Tafoni  B)Barkan  C)Mantar kaya  D)Hörüç kaya  E)Kumullar
15.Birikinti koni yelpazeleri gibi yer şekillerinin bulunduğu bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Eğimi azdır.
B)Akarsular biriktirme yapar
C)Akarsuların aşındırma yavaşlamıştır.
D)Akarsu sadece geriye doğru aşındırma yapar.
E)Dev kazanı ve şelale oluşumu görülmez.
16.Aşağıdaki kıyı tiplerin hangisinin oluşumunda buzullar etkilidir?
A)Enine kıyılar B)Boyunun kıyılar C)Fiyort kıyılar  D)Limanlı kıyılar
   E)Ria tipi kıyılar
17.Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde dış kuvvetlerin etkisi ile oluşmuş aşınım şekilleri bir arada verilmiştir?
A)Mantar Kaya –Delta ovası  B)Sarkıt –Çentik Vadi  C)Sander düzlüğü –Barkan
D)Falez-Yardang   E)Peri bacası – Birikinti konisi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1.Mesken  ve yerleşme  tiplerini…………..coğrafya inceler.
2.Yer altı kaynaklarının bulunduğu yerlerde …………….kentleri kurulmuştur .
3.Yerleşme sınırının en yüksek olduğu yer……………’dır.
4.Kudüs ,Mekke gibi kentler …………kentlere örnektir .
5.Yerleşmeyi sınırlandıran en önemli iki faktör ………….ve ……………….


Aşağıdaki ifadelerin  karşısına doğru olanlar için ‘’ D’’ yanlış olanlar için ‘’Y’’ yazınız .

1.Nüfusu 5000’den az olan yerlere köy yerleşmesi denir.                                      (     )
2.Dünya üzerinde yerleşim için en uygun alanlar orta kuşakta yer alır.                 (     )
3.İnsanların göç hareketlerini turizm coğrafyası inceler.                                        (     )
4.Toplu yerleşmeler düz ve su kaynakları sınırlı olan arazilerde kurulur.              (     )
5.Köylerde tarıma dayalı sanayi gelişmiştir.                                                           (     )
6.İlk yerleşmelerin kurulmasında sanayi faaliyetleri önemli rol oynamıştır.           (    )

Aşağıdaki soruların seçeneğini işaretleyiniz.

1.Aşağıdakilerden hangisi köy altı yerleşmelere örnek olarak verilemez?
  A) Yayla      B) Kom           C) Kasaba          D) Divan           E) Ağıl 

2.İlk yerleşim yerlerinin seçiminde aşağıdakilerden hangisinin rolü olmamıştır.
    A) Yer şekilleri
    B)  Su kaynakları
    C)  İklim
    D) Toprağın verimliliği
    E)  Sanayi faaliyetleri 
 
3.İnsan yaşamına uygun olmayan faktörler aynı zamanda yerleşmeyi de sınırlandırmıştır . Aşağıdakilerden hangisi bunlar  arasında sayılamaz.
    A)  Denizler
    B)  Bataklıklar
    C)  Kutuplar 
     D)  Çöller
     E)  Alüvyal alanlar

4.Aşağıdaki yerleşim birimlerinden hangisinde önemli ölçüde mevsimsel nüfus faklılığı yaşanır?
   A) Antalya
   B) Balıkesir
   C) Çöller
   D) Ankara
   E) Samsun 

5.Bir yerleşim biriminin köy yada kent  olarak  nitelendirilmesinde hangisi ölçüt olarak kullanılamaz?
 
A) Nüfus
B) İdari  yapı
C) Konut sayısı
D) Ekonomik etkinlikler
E) Çoğrafi konum


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yukarıdaki Türkiye fay haritası ile Türkiye deprem haritası verilmiştir. Buna göre 1 ve 2. soruları haritalardan yararlanarak cevaplayınız.
1.İki harita arasında ne gibi benzerlikler vardır.
2.Aşağıdakilerden hangileri fay hatları ile ilişkidir. İşaretleyiniz.

Tektonik ovalar   Mağaralar        Jeotermal sular 
Depremler     Kaplıcaları    Peri bacaları
Platolar    Volkanlar    Fay kaynakları
Kıvrım dağları    Kıyı şekilleri    Host-Graben
3.Türkiye’de neden okyanus iklimi görülmez?
4.Japonca ve ABD’de görülen kasırga ve tayfunlar Türkiye’de neden görülmez?
5.Sizce insanlar yaşadıkları yerleri değiştirirken en fazla neye dikkat etmeliler?

Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız.

1.Yaşadığım yerin iklimini etkileyen en önemli özellik…………………………………………………………………………………….
2.Yaşadığım yerin ekonomik faaliyetlerini etkileyen en önemli faktör…………………………………………………………………………………….
3.Yaşadığım yerde nüfusun bu kadar değişmesinin nedenleri………………………………………………………………………………..
4.Türkiye’de ………………. İklimi görülmez.
5.Türkiye’de en yüksek sıcaklıklar ………….. Anadolu ölçülür.
6.Basra alçak basınç merkezi Türkiye’de sıcakların……………
7.Karadeniz kıyılarında …………yağışlar görülür.
8.Türkiye’de sıcaklık ortalamaları …………kıyısında ölçülür.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına “D” yanlış olanın yanına “Y” harfi yazınız

1.Türkiye’de en düşük sıcaklık ortalamaları Kuzeydoğu Anadolu’da ölçülür.  (   )
2.Türkiye’de sıcaklıklar güneyden kuzeye doğru gidildikçe artar.   (   )
3Türkiye’de en fazla yağış güney kıyılarında görülür.     (   )
4.Türkiye’de en fazla yağış Rize ve Civarında görülür.     (   )
5.Lodos sıcaklığı artıran bir rüzgardır        (   )

Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1.Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi sıcaklığı düşürür?
A)Poyraz  B)Lodos   C)Kıble   D)Keşişleme   E)Fön
2.Aşağıdaki kentlerin hangisinde yağış miktarı daha fazladır?
A)Konya  B)Bayburt C)Zonguldak  D)Kütahya   E)Bolu

3.Aşağıdaki kentlerden hangisinin sıcaklık ortalaması daha düşüktür?
A)Aydın  B)Bilecik  C)Sinop  D)Kahramanmaraş  E)Çanakkale
4.Aşağıdaki kentlerden karlar daha etkilidir?
A)Balıkesir   B)Sivas  C)Mersin  D)Amasya   E)Kastanonu
5.Küçükçekmece, Marmara, Denizi’ne bağlı köy iken aşağıdakilerden hangisi sonucu bir göl durumuna gelmiştir?
A)Akarsu biriktirmesi  B)Buzul biriktirmesi   C)Rüzgar biriktirmesi   D)Dalga biriktirmesi   E)Yer göçmesi
6.Aşağıdaki ovaların hangisinin oluşumunda karstik süreçler sürer?
A)Elmalı ovası  B)Adapazarı ovası      C)Çarşamba ovası   D)Gediz Ovası  E)Çukurova

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !